WVP PREMIUM

 

WVP PREMIUM otvoreni investicioni fond je fond rasta vrijdnosti imovine koji ulaže najmanje 75% imovine u vlasničke hartije od vrijednosti.

 

Broj i datum rješenja Komisije za tržište kapitala o davanju dozvole za organizovanje fonda:
Rešenje broj: 03/14-279/9-23
Datum rešenja: 03.04.2023. godine

 

Investicioni cilj WVP PREMIUM fonda je pretežno ulaganje u akcije emitenata iz zemlje i inostranstva bez geografskih ograničenja, do maksimalno 100%. U određenim trenucima kada postoji nestabilnost na tržištu i kada se očekuje trend pada cijena, Društvo za upravljanje može da smanji izloženost u akcijama, odnosno da deo portfolija plasira u dužničke hartije od vrijednosti, novčane račune ili u depozite do maksimalno 75% imovine, kako bi se amortizovali negativni efekti.

Investicioni cilj će se postići profesionalnim upravljanjem imovinom Fonda, odnosno stvaranjem portfelja hartija od vrijednosti koje su listirane na najrazvijenijim i najregulisanijim tržištima u svijetu. U fokusu investicione politike Fonda biće velike kompanije – „Large Caps” koje su lideri u sopstvenim industrijama i imaju kontinuiranu i rastuću istoriju isplate dividendi investitorima. U procesu ulaganja posebna pažnja će se posvjetiti minimiziranju rizika koji može da se javi kod ove vrste ulaganja.

Načela investiranja WVP PREMIUM fonda su: načelo sigurnosti, načelo diversifikacije portfolija, načelo održavanja likvidnosti, i ostala načela u funkciji disperzije rizika.

WVP PREMIUM ulaže najveći dio svoje imovine u akcije i namjenjen je investitorima koji žele da investiraju na duži rok u diversifikovani portfolio vlasničkih hartija od vrijednosti, sa ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, i uz prihvatanje većeg nivoa rizika.